دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سعید   محجوبی

پست الکترونیکی : mahjoubi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران- سازه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران- سازه و زلزله
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

انجمن مهندسی پل ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه مهندسی عمران- سازه

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

سعید محجوبی

سعید محجوبی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^